+420 777 318 555 PO-PÁ 9:00 - 18:00│SO 9:00 - 12:00

Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR


Tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR (dále jen „Obecné podmínky“) vydané společností MODEX SPORT CZ s.r.o., se sídlem Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 27760651 (dále jen „MODEX SPORT“) informují zákazníky a obchodní partnery o tom, jaké osobní údaje společnost MODEX SPORT zpracovává o fyzických osobách získaných při prodeji zboží, poskytování služeb, e-shopech MODEX SPORT a při návštěvách internetových stránek provozovaných MODEX SPORT a kontaktech s potenciálními zákazníky, za jakým účelem a jak po jakou dobu tyto osobní údaje MODEX SPORT zpracovává, jakým třetím osobám a z jakého důvodu je předává.
Obecné podmínky jsou účinné od 1.9.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti MODEX SPORT jako správce dle čl. 13 GDPR.

I. Shromažďování osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost MODEX SPORT schopná identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb společnost MODEX SPORT může shromažďovat a zpracovávat níže uvedené kategorie osobních údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu MODEX SPORT nebo na základě zákona, a to bez souhlasu subjektu údajů, pro jiné pouze na základě souhlasu. Díky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníka může MODEX SPORT i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

1. Základní osobní identifikační údaje
Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, popř. IČ, DIČ, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, adresu sídla nebo místa podnikání, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, popř. adresu na sociální síti, čísla předložených identifikačních dokladů a popř. jejich kopie (údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny). V některých případech jsou shromažďovány identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí.
V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje. V případě smluv o jednorázovém poskytnutí služby je rozsah osobních údajů omezen na údaje, která jsou nezbytná pro poskytnutí sjednané služby. Dále jsou zpracovávány údaje o zakoupeném zboží nebo poskytnuté službě, jejich objemu a segmentu.

2. Technické údaje
MODEX SPORT shromažďujeme informace, které z technických důvodů automaticky předává prohlížeč zákazníka. Jedná se o tyto údaje - typ/verzi prohlížeče, používaný operační systém, URL předchozí navštívené stránky, jméno hlavního počítače (IP adresa), časový údaj.
Při ukládání jsou tyto údaje anonymizovány a nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů. IP adresa zákazníka je brzy po ukončení návštěvy našich stránek vymazána.
V rámci funkce vyhledávání obchodu jsou webové stránce MODEX SPORT předávána geografická data v podobě zeměpisné šířky a délky, pokud je mobilní přístroj zákazníka vybaven lokalizační funkcí. Před aktivací lokalizační funkce bude zákazník formou bezpečnostní hlášky požádáni o souhlas. Data jsou využívána výhradně pro určení stanoviště zákazníka, nejsou ukládána.

3. Údaje z komunikace se zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním zboží a služeb společností MODEX SPORT zákazníkovi. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.

4. Kamerové záznamy z prodejen a prostor MODEX SPORT
Společnost MODEX SPORT umísťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu svých ochrany oprávněných zájmů. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy řádně a viditelně označeny upozorněním.

5. Údaje zpracované na základě souhlasu zákazníka
Zpracování těchto údajů umožňuje společnosti MODEX SPORT zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu k marketingovým účelům:
    • zlepšení kvality služeb MODEX SPORT a vývoje nových
    • zobrazování pouze reklam na základě zájmů konkrétního zákazníka
    • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou služby MODEX SPORT používány
    • analýzy preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám zákazníka
    • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: eshop@modexsport.cz) a obsahových newsletterů.
S uvedeným využitím je zákazník oprávněn kdykoli vyjádřit nesouhlas prostřednictvím krátkého písemného sdělení, které zašle na adresu sídla MODEX SPORT CZ, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, nebo na e-mailovou adresu: eshop@modexsport.cz.

II. Zpracovávání osobních údajů

1. Údaje zpracované bez souhlasu zákazníka
MODEX SPORT provádí zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluv, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Oprávněným zájmem MODEX SPORT je mj. zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 GDPR, jestliže MODEX SPORT získal podrobnosti elektronického kontaktu nezprostředkovaně v souvislosti s prodejem zboží a služeb zákazníkovi (tzv. přímý marketing).
MODEX SPORT zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

2. Doba zpracování údajů
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Osobní údaje jsou pro uvedené účely uchovávány po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti MODEX SPORT.
V případě zakoupení zboží je společnost MODEX SPORT oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a MODEX SPORT po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
U zákazníků služeb poskytovaných MODEX SPORT CZ s.r.o. je společnost MODEX SPORT oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a MODEX SPORT po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti MODEX SPORT.
V případě jednání mezi společností MODEX SPORT a novým zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo ukončeno uzavřením smlouvy, je společnost MODEX SPORT oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené společností MODEX SPORT jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.
U dlužníků si společnost MODEX SPORT ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 10 let poté, co bylo pravomocně ukončeno jakékoli soudní či správní řízení vedeném se zákazníkem.
Kamerové záznamy z prodejen MODEX SPORT a okolí budov MODEX SPORT jsou zpracovávány po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

3. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s platbou a odstoupením od kupní smlouvy
MODEX SPORT umožňuje platbu na dobírku, bankovním převodem nebo platební kartou. Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny bezpečnostními standardy. V případě užití platební karty MODEX SPORT splňuje požadavky předepsaného standardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) a vyzývá k zadání Card Security Number.
V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží bude společnost MODEX SPORT zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude MODEX SPORT zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů MODEX SPORT), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o zpracování bez souhlasu zákazníka.
Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude MODEX SPORT provádět sama anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v České republice.

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací, popř. jiných podnětů
Prostřednictvím telefonního čísla +420 777 318 555 nebo emailu info@modexsport.cz může být zákazníkem uplatněna reklamace výrobku. MODEX SPORT bude zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení takové reklamace, a to z důvodu plnění svých smluvních a zákonných povinností. Jedná se o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas zákazníka.  V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává MODEX SPORT osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.
Prostřednictvím telefonního čísla +420 777 318 555 se mohou zákazníci a další osoby obracet na MODEX SPORT se svými dotazy. Pro zodpovězení dotazů bude MODEX SPORT zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude MODEX SPORT zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti MODEX SPORT). Tyto osobní údaje jsou poskytovány zákazníkem dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by MODEX SPORT nebyl schopen dotaz vyřídit, souhlas zákazníka proto není požadován.
Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět MODEX SPORT sám. Bude-li to potřebné je MODEX SPORT oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může MODEX SPORT takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení.

5. Zpracování osobních údajů v případě vzniku škody
V souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytování služeb může vzniknout zákazníkům MODEX SPORT určitá škoda (např. škoda způsobená vadným výrobkem). V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů MODEX SPORT pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou MODEX SPORT může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody, tj. 10 let ode dne vzniku škodní události. Za účelem vyřešení škodní události je MODEX SPORT oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům.

6. Zpracovávání údajů se souhlasem zákazníka pro obchodní účely
Se souhlasem pro obchodní účely se zpracovávají osobní údaje zákazníka za účelem vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb a v souvislosti s oslovením zákazníka, buď telefonicky, písemně (včetně příloh k účtu/ faktuře), prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Za tímto účelem si MODEX SPORT vytváří o zákaznících, kteří souhlas udělí, typové profily chování při využívání produktů a služeb společnosti MODEX SPORT a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb MODEX SPORT a následující 5 (10) let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů pro jiné účely a na základě jiných právních titulů.
Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány údaje, k jejich zpracování udělil zákazník souhlas, a to po dobu, po kterou je MODEX SPORT oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.

III. Sdělení osobních údajů třetím osobám

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nebo propagací nabídky produktů a služeb nutné, poskytuje MODEX SPORT osobní údaje zákazníka partnerským společnostem za účelem péče o zákazníky, dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek a plnění smluvních ujednání, dále také za účelem výroby a zasílání reklamních materiálů. S těmito třetími osobami jsou uzavřeny smlouvy, jejichž součástí je závazek zacházet s osobními údaji v souladu se zákonnými ustanoveními a zpracovávat je výhradně dle pokynů MODEX SPORT. Součástí smluv je zákaz předávat osobní údaje zákazníků MODEX SPORT dalším osobám.
Dále osobní údaje MODEX SPORT předává zejména advokátům, auditorům, správě IT systémů, franchizovým partnerům. Každý takový subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, je prověřován a s každým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde.
Všichni zpracovatelé právnickými osobami se sídlem v České republice nebo se sídlem na území státu Evropské unie.
 
IV. Technické zabezpečení osobních údajů

1. Web-bug
MODEX SPORT používá na svých internetových stránkách tzv. web bug (malé grafiky). Při otevření stránky je tato grafika uložena serverem v internetu, kde je současně registrována. Na základě této skutečnosti je patrné, jaké internetové stránky zákazníci navštěvují, jak často se na ně dívají, z jakého regionu k nim přistupují a jaké akce provádějí. V rámci tohoto procesu je v souladu se stanoviskem úřadů dohlížejících na ochranu osobních údajů IP adresa zákazníka zaznamenána pouze ve zkrácené podobě, identifikovat konkrétní připojení tak není v žádném případě možné.

2. Využití sociálních pluginů
Webové stránky MODEX SPORT obsahují mj. sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah s dalšími osobami. Jedná se o:
    • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
    • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
    • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.
Tyto sociální pluginy nejsou spravovány MODEX SPORT a nenese za ně odpovědnost. Žádné osobní údaje, které zákazník zadali na webové stránky MODEX SPORT nebo které jsou o zákazníkovi u MODEX SPORT uloženy, nejsou přenášeny na sociální sítě.

3. Cookie
Za účelem zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům využívají stránky MODEX SPORT soubory cookie. Osoba zákazníka není na základě informací získaných prostřednictvím cookies identifikovatelná. Soubory cookies pomáhají zejména:
    • ke správné funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
    • při zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
    • při zjišťování, které stránky a funkce používají zákazníci nejčastěji;
    • při zjišťování, které reklamy si zákazníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.
Jaké soubory cookie používáme:
    • Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči zákazníka;
    • dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v zařízení zákazníka mnohem déle nebo dokud nejsou ručně odstraněny.
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče zákazníka. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče zákazníka odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Pokud bude mít prohlížeč zákazníka použití cookies povoleno, bude MODEX SPORT vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

4. Google Analytics a Google Adwords
K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá MODEX SPORT službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách MODEX SPORT nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru.
Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.
V rámci služby Google Analytics využívá MODEX SPORT i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

V. Právo na přístup k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má zákazník zejména následující práva:
    • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
    • právo osobní údaje opravit či doplnit;
    • právo požadovat omezení zpracování;
    • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
    • právo požadovat přenesení údajů;
    • právo na přístup k osobním údajům;
    • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
    • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
    • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od MODEX SPORT, jednak potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti je MODEX SPORT oprávněn účtovat za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti MODEX SPORT, nebo na prodejně MODEX SPORT.

2. Právo na opravu nepřesných údajů
Zákazník má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm MODEX SPORT zpracovává. Zákazník je povinen oznamovat MODEX SPORT změny svých osobních údajů. Zároveň je zákazník povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm MODEX SPORT zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede bez zbytečného odkladu.

3. Právo na výmaz
Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost MODEX SPORT neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: eshop@modexsport.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu zákazníka, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovává MODEX SPORT na jiném právním základu, než je souhlas.

4. Právo na omezení zpracování
Zákazník má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud bude popírat jejich přesnost, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku proti jejich zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má zákazník právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR má zákazník právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl MODEX SPORT, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Zákazník je oprávněn vznést písemnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti MODEX SPORT. Pokud zákazník nebude souhlasit, že občas dostane nějaké obchodní sdělení, má možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 1.9.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na adrese sídla MODEX SPORT CZ s.r.o., Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, nebo na e-mailovou adresu: eshop@modexsport.cz.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
V. Závěrečná ustanovení

1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

4. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů využijte kontaktního emailu eshop@modexsport.cz  či písemně na naší adrese našeho sídla.

5. V této souvislosti je MODEX SPORT oprávněn požadovat, aby zákazník za účelem prověření identity vhodným způsobem prokázali totožnost, Jde o preventivní bezpečnostní opatření zamezující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

 

V Bohumíně dne 1.9. 2018
MODEX SPORT CZ s.r.o.

Magazín

WILDCAT – NEJLEPŠÍ LYŽE W STUDIA ELAN WILDCAT – NEJLEPŠÍ LYŽE W STUDIA ELAN 06. 12. 2020 , Ondřej Šalbut
INSOMNIA PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON A SKVĚLÉ ZÁŽITKY PO CELÝ DEN
INSOMNIA PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON A SKVĚLÉ ZÁŽITKY PO CELÝ DEN Elan a jeho dámské W Studio představují novou kolekci all-mountain lyží Insomnia. Ty umožní lyžařkám maximální výkon a skvělé zážitky ze dne stráveného na… Přidáno 06. 12. 2020 , Ondřej Šalbut
TŘETÍ GENERACE TECHNOLOGIE AMPHIBIO
TŘETÍ GENERACE TECHNOLOGIE AMPHIBIO V kolekci lyží Elan 2020/21 se objevuje celá řada lyží s již třetí generací profilu Amphibio, kam patří například Amphibio 18 Ti2, Amphibio 16 Ti2 nebo… Přidáno 06. 12. 2020 , Ondřej Šalbut
Všechny články